A dubaiyachtlife.com oldal üzemeltetője a továbbiakban mint Adatkezelő, a jelen nyilatkozat közzétételével tájékoztatja az oldal látogatóit, felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, azok kezelésének gyakorlatáról és az adatkezeléssel érintett személyek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő EU Általános Adatvédelmi Rendeletethttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0679) magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

A dubaiyachtlife.com tárhely szolgáltatója az NT-Service Kft. (cím: 1224 Budapest, Damjanich utca 50.; adószám: 14374472-2-43)

 

Szolgáltatás

A dubaiyachtlife.com célja, hogy a honlapon a felhasználók részére információt nyújtson a Neptune Yacht Rental LLC szolgáltatásaival kapcsolatban.

A dubaiyachtlife.com oldal nincs regisztrációhoz kötve, tartalma anélkül böngészhető, hogy a felhasználó megadná személyes adatait.

 

Hírlevél

Az Adatkezelő a dubaiyachtlife.com weboldal működtetése során a hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatot kezeljük:

 • e-mail cím

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

2.1. Az adatkezelésre a feliratkozó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a Feliratkozó a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2.2. Az adatkezelés célja a hírlevél a Feliratkozó által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő a Feliratkozó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

2.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 2.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. A személyes adatokat harmadik fél számára Adatkezelő nem adja ki.

2.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Feliratkozó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Feliratkozó vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a Feliratkozót, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 6. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

 

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1. Feliratkozó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Feliratkozóra vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 5.2 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

5.2. Feliratkozó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@dubaiyachtlife.com

Feliratkozó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

5.3. Feliratkozó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Adatkezelő az info@dubaiyachtlife.com e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

5.4. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

5.5. Amennyiben Feliratkozó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult a Feliratkozóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a Feliratkozó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Feliratkozó a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Feliratkozót. Feliratkozó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Feliratkozót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Facebook oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook oldalunkon is találkozhatunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk. Privát üzenetküldésre is van lehetőség, amelyeket csak a Facebook rendszere tárol, de az üzenetküldő kérésére azt bármikor töröljük.

 

E-mail küldése

Ha a kapcsolatfelvételi e-mail címünkre elektronikus levelet küld valaki, akkor látjuk az illető nevét és az e-mail címét. Azzal, hogy levelet küldtek nekünk, hozzájárulnak ahhoz, hogy lássuk ezeket a személyes adatokat. Amennyiben a levelezés után nem szeretné a levélküldő, hogy megjelenjenek ezek az adatok nálunk, kérésükre töröljük. Az e-mailekben megadott e-mail címek és nevek semmilyen más módom nem kerülnek tárolásra.

 

Analitika

A dubaiyachtlife.com weboldalon látogatottságelemző szolgáltatást használunk. Amennyiben a látogató/felhasználó nem kéri a nyomonkövetést, a Google adatkezelési tájékoztatóját figyelmesen olvassa el:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008

 

Felhasználót tájékoztatjuk továbbá

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról,
 • a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogáról, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való jogáról.

 

Kapcsolati adatok

Bármilyen kérdés, probléma vagy leiratkozás esetén az alábbi elérhetőségeken van lehetőség a kapcsolatfelvételre: info@dubaiyachtlife.com